REGULAMIN

„KRÓL PARKU”

Regulamin II Mosińskiego Półmaratonu oraz Ultramaratonu

 Po Wielkopolskim Parku Narodowym

Mosina 28.04.2018 r.

 

Cele i założenia biegu

 • Promocja Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,
 • Promocja gminy Mosina
 • Propagowanie zdrowego trybu życia

Organizatorzy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

Stowarzyszenie „Mosiński Sport”

Partnerzy:

– Gmina Mosina

– Wielkopolski Park Narodowy

– Jednostki Ochotniczej Straż Pożarnej Gminy Mosina

– GCI Mosina

Termin, miejsce i trasa

 • Impreza odbędzie się w dniu 28.04.2018 roku (sobota) na terenie Gminy Mosina oraz Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 • Start/Meta: Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach
 • Dystanse:
  • 60 kilometrów – ultramaraton – Start o godz. 08:30
  • 21 kilometrów- półmaraton –  Start o godz. 10:30 – I fala, 10:35 – II fala, 10:40 – III fala, 10:45 – IV fala.

Miejsce w fali ustalane jest na podstawie czasu deklarowanego przez uczestnika w czasie rejestracji.

 • Limit czasowy ukończenia poszczególnych biegów:
  • 60 km – godzina 17:00
  • 21 km – 14:15
 • Limit uczestników:
  • 60 km – 200 osób
  • 21 km –  400 osób
 • Elektroniczny pomiar czasu
 • Na trasie kategorii PÓŁMARATON I ULTRAMARATON będą dostępne punkty z wodą oraz punkty odżywcze.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 • Szczegółowe zasady rywalizacji Nordic Walking dostępne są w osobnym regulaminie dostępnym na stronie www.osirmosina.pl
 • Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na stronie www.krolparku.pl lub osirmosina.pl – zakładka Król Parku. (Ze względu na charakter biegu prosimy o przemyślane zapisy, celem maksymalnego wykorzystania przyznanego limitu uczestników biegu)
 • Udział w biegu jest płatny

– ULTRAMARATON – 60 KM

 – 85 zł do dnia 25.02.2018

– 120 zł do dnia  24.04.2018

– PÓŁMARATON – 21 KM

– 55 zł do dnia 25.02.2018

– 90 zł do dnia  25.04.2018

 • Do biegu na dystansie 21 km dopuszczeni zostaną zawodnicy urodzeni w roku 2001 i starsi
 • Do biegu na dystansie 60 km dopuszczeni zostaną zawodnicy pełnoletni
 • Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy:
 • Dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie osobiście na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem lub na podstawie upoważnienia zamieszczonego na stronie krolparku.pl Należy ją wydrukować, uzupełnić i przekazać podpisaną przez siebie kartę osobie, która odbiera pakiet za zawodnika.
 • Przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie.
 • wyrażą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Biegu Król Parku w dniu 28.04.2018 r.
 • Dokonają opłaty startowej w terminie 3 dni od dnia rejestracji na konto organizatora zawodów po wypełnieniu zgłoszenia elektronicznego. Opłata za udział w biegu jest opłatą manipulacyjną organizatora biegu na rzecz realizacji zadania. W przypadku rezygnacji ze startu w zawodach uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.
 • Osoby w wieku poniżej 18 lat, (które w dniu biegu tj. 28 kwietnia 2018 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pisemnego pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 • Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej oraz wpłacenie opłaty startowej.
 • Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania – miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie internetowej. Do biegu głównego zostają dopuszczeni zawodnicy, którzy terminowo dokonali opłaty startowej i widnieją na liście startowej.
 • Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów po złożeniu oświadczenia o zdolności do biegu.
 • Otwarcie Biura zawodów(akredytacja zawodników, wydawanie numerów startowych, itd.):
 • Hala OSiR w Mosinie przy Szkolnej 1:

Czwartek 26.04.2018 w godzinach 16:00 – 20:00

Piątek 27.04.2018 w godzinach 16:00 – 20:00

 • Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach

Sobota 28.04.2018 w godzinach 7:30 – 10:00

Pakiet startowy w dniu zawodów musi zostać odebrany nie później niż 30 min przed startem w poszczególnej grupie.

 • Numer startowy musi być przypięty z przodu na piersiach.
 • Chip pomiarowy musi być przywiązany do obuwia. Po biegu chipy podlegają zwrotowi – opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
 • Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Przeniesienie opłaty startowej jest możliwe do dnia 21 kwietnia 2018 r. po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym na osobnym formularzu dostępnym na stronie krolparku.pl lub www.osirmosina.pl – zakładka Król Parku.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w biegu prosimy o informacje na e-mail: wekwert@mosina.pl
 • Wszyscy uczestnicy Biegu Król Parku po Wielkopolskim Parku Narodowym są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 • Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

Zasady finansowania

 • Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy
 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

Klasyfikacja końcowa

 • Generalna Kobiet i Mężczyzn – Puchary za miejsca 1,2,3 w kategorii PÓŁMARATON I ULTRAMARATON
 • Klasyfikacja kobiet i mężczyzn zameldowanych na terenie Gminy Mosina – Puchary za miejsca 1,2,3 w kategorii PÓŁMARATON I ULTRAMARATON
 • Kategorie Wiekowe kobiet i mężczyzn w kategorii PÓŁMARATON: 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i więcej lat; kategorie wiekowe ustalane są na podstawie roku urodzenia,
 • Kategorie Wiekowe kobiet i mężczyzn w kategorii ULTRAMARATON: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i więcej lat; kategorie wiekowe ustalane są na podstawie roku urodzenia,

Szczególne zasady bezpieczeństwa

 • Każdy zawodnik ma obowiązek startować z aktywnym, sprawnym i naładowanym telefonem komórkowym. W przypadku rezygnacji z biegu bądź niemożności jego dalszego kontynuowania zawodnik ma obowiązek poinformować organizatora biegu na numer telefonu 606 935 360.
 • W przypadku odczucia jakichkolwiek dolegliwości w czasie biegu zawodnicy powinni natychmiast przerwać bieg, poprosić wolontariuszy lub najbliższe osoby o wezwanie pomocy lub osobiście udać się do punktu pomocy medycznej na mecie.
 • Zabroniony jest start zawodników, którzy są chorzy, przeziębieni, przemęczeni, spożywali alkohol, środki chemiczne wpływające na zdolności psychofizyczne, jakiekolwiek leki bez wiedzy lekarza lub nie posiadają wystarczającej wiedzy odnośnie swojego stanu zdrowia i formy sportowej.
 • Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia indywidualnego od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia limitów uczestników dla poszczególnych kategorii biegowych , w przypadku osiągnięcia maksymalnego limitu OSiR w Mosinie będzie przyjmował zawodników na listę rezerwową na adres email: wekwert@mosina.pl
 • Organizator zapewnia miejsce noclegowe w hali sportowej OSiR. Uczestnik musi posiadać własną karimatę i śpiwór. Warunkiem skorzystania z noclegu jest zgłoszenie go do dnia 18.04.2018
 • Organizator zapewnia szatnię oraz natryski dla uczestników biegu w dniu 28.04.2018 w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie przy ul. Szkolnej 1, w godzinach 9:00 – 20:00
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, toalety.
 • Organizator zapewnia depozyt w dniu biegu w godzinach 8:30 – 18:00 – Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.
 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal, pamiątkowy gadżet, posiłek regeneracyjny, wodę, kawę, herbatę, ubezpieczenie NNW, wstęp do parku,
 • Parking dla uczestników biegu – Polana przy Muzeum Przyrodniczym w Jeziorach – czynny w dniu 28.04.2018 od godziny 7:30
 • Interpretacja regulaminu należy do organizatora
 • Uczestnicy biegu oraz osoby towarzyszące są zobowiązane do przestrzegania regulaminu Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu Król Parku w dniu 22.04.2017, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina, który zgodnie z art. 31 tej ustawy będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji Biegu Król Parku w dniu 22.04.2017.

Dane organizatora

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie

Ul. Szkolna 1

62-050 Mosina

Tel. 61 8 1 32 903

Email: osir@mosina.pl

Dyrektor  Biegu – Paweł Gulcz

Telefony alarmowe

 • Jednolity numer alarmowy – 112
 • Policja – 997
 • Pogotowie ratunkowe – 999

OSiR w Mosinie

ANEKS DO REGULAMINU

 

 

 

 

us.